Sociaal Domein

Inleiding

Het programma sociaal domein levert een bijdrage aan de kernwaarde sociale en vitale kernen. Binnen onze kernen is sprake van dorpse saamhorigheid en gemeenschapszin. In onze kernen zijn  inwoners actief, helpen ze elkaar en nemen ze zelf initiatief. Dit willen we behouden en verder versterken. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties blijven we grote maatschappelijke opgaven ook de komende jaren het hoofd bieden.

Actief eigenaarschap van onze inwoners en ondernemers is een strategische keuze die wij verder willen stimuleren zodat zij meer ruimte, zeggenschap en verantwoordelijkheid krijgen voor eigen initiatieven.

Sociale en vitale kernen zijn van belang voor een duurzame leefomgeving met unieke waarden. Wij gaan immers uit van de kracht van onze inwoners. Zij nemen zelf initiatief en voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving. Als gemeente geven wij hen hiervoor, binnen de gestelde kaders, de ruimte.

Tot slot levert het taakveld sociaal domein een bijdrage aan de kernwaarde bereikbare en bedrijvige gemeente. Het gaat dan in het bijzonder om de strategische keuze van voldoende arbeidspotentieel waarbij participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onderdeel is.

Vanaf 2020 zal de wijze waarop de lasten zijn geraamd in de begroting anders zijn dan voorgaande jaren. Het principe van budgettair neutraal ramen wordt losgelaten en er wordt nu overgegaan op ‘reëel’,  ‘uitgavengericht’ ramen. De lastenramingen zijn vanaf 2020 gebaseerd op historische gegevens, prognoses en bekende ontwikkelingen binnen het domein. Het doel van deze wijziging in de systematiek is om de lasten van het Sociaal Domein structureel in de begroting te borgen. Tevens zijn de baten voor het Sociaal Domein niet meer zichtbaar binnen het gemeentefonds en dringt de Provincie als financieel toezichthouder er ook op aan om de lasten van het Sociaal Domein structureel te borgen in de exploitatie.
De gevormde reserve Sociaal domein zal in 2020, 2021 en 2022 nog incidenteel de ontstane tekorten of pilots binnen het Sociaal domein opvangen. De reserve zal in zijn geheel beschikbaar blijven voor het Sociaal Domein, ook na 2022. Gedurende 2020 en verder zullen de lasten gemonitord worden om te bezien of bijstelling nodig is. Eventuele bijstellingen zullen ten laste van de exploitatie komen.

Taakvelden

Dit programma omvat de taakvelden:
6.1  Samenkracht en burgerparticipatie
6.2  Wijkteams
6.3  Inkomensregelingen
6.4  Begeleide participatie
6.5  Arbeidsparticipatie
6.6  Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Wat willen we bereiken ?

Voor het jaar 2020 is opnieuw een uitvoeringsagenda vastgesteld, horende bij het integraal beleidsplan sociaal domein 2018-2023. Met dit beleidsplan inclusief de bijbehorende uitvoeringsagenda wordt voorzien in een vertaling van de strategische kernwaarden "sociale en vitale kernen" en "bereikbare en bedrijvige gemeente". De centrale thema's hierbij zijn:

1)   Kracht bij mensen zelf
2)   Integrale samenwerking
3)   Maatwerk & kwaliteit
4)   Communicatie & informatievoorziening
5)   Innoveren en experimenteren

De uitvoeringsagenda wordt jaarlijks geëvalueerd en eveneens wordt jaarlijks een uitvoeringsagenda opgesteld voor het volgende jaar.

Wat gaan we er voor doen?

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 25.735.065

40,6 %

Baten

€ 5.241.235

8,2 %

ga terug