Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Volgens het BBV artikel 19, lid d en artikel 23 lid c moet in de toelichting op het overzicht van baten en lasten een overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden opgenomen. In onderstaan overzicht zijn deze belangrijjkste posten weergegeven.

Tevens wordt het verloopoverzicht aangegeven van de voorzieningen.

ga terug