Algemeen

Algemeen

De financiële begroting beoogt het inzicht in de gemeentelijke financiën te vergroten en biedt daartoe een samenhangend inzicht in de ontwikkeling van de exploitatie en de belangrijkste vermogensbestanddelen.

De financiële begroting bestaat uit:

  • De uitgangspunten begroting 2020,
  • Een overzicht van totaal lasten en baten,
  • Recapitulatie structureel begrotingsevenwicht,
  • Een overzicht van de incidentele baten en lasten
  • Een overzicht van lasten en baten per (sub) taakveld,
  • Mutaties reserves en voorzieningen,
  • Uiteenzetting financiële positie,
  • Geprognosticeerde balans,
  • Berekening EMU saldo,
  • Investeringsplanning 2020-2023.
ga terug