Hierbij bieden wij u de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2023 aan. Het is de tweede in deze bestuursperiode. We kijken terug op een periode waarbij het college met een zorgvuldig proces de raad heeft gefaciliteerd om de weg van de kadernota 2020 naar de begroting te schetsen en hierbij mee te nemen.

Ondanks dat er een meerjarig positief begrotingsresultaat is, betekent dit niet dat er geen financiële ontwikkelingen zijn. De wijze waarop de Rijksoverheid de toekenning van algemene uitkeringen gaat herijken blijft nadrukkelijk onze aandacht houden. Als de huidige planning werkelijkheid wordt dan verwachten wij de resultaten van deze herijking in de kadernota 2021 aan u te kunnen presenteren.

Belangrijkste opgave in deze begroting is de financiële verwerking van het sociaal domein. De zorgkosten zijn reëel begroot in de exploitatie. De reserve sociaal domein wordt de komende drie jaar incidenteel gebruikt om deze financiële transitie goed te laten landen. In 2023 hebben we dan een begroting waarbij het sociaal domein binnen de exploitatie gedekt wordt. Het restant van de reserve zal beschikbaar blijven voor het Sociaal Domein, ook na 2022.

Bij de afweging van de ambities is nadrukkelijk de link gelegd met de Strategische toekomstvisie 2018-2022 en, uiteraard, de kaders zoals deze door u zijn meegegeven in de kadernota 2020. Er is ruimte geweest om ambities te verwerken en rekening te houden met ontwikkelingen.

Ontwikkelingen die de begroting van 2019 beïnvloeden zijn niet opgenomen. De Slotwijziging die u in december as kunt verwachten is wel gericht op het verwerken van deze ontwikkelingen die sinds de Berap in 2019 hebben plaatsgevonden. Structurele doorwerking daarvan wordt in de bestuursrapportage 2020 verwerkt. Deze begroting gaat over de jaren 2020 tot en met 2023.

We zijn dan ook trots dat wij u deze structureel sluitende begroting aan kunnen bieden.

College van burgemeester en wethouders