Financiële samenvatting

Financiële samenvatting

Door het vaststellen van de voorliggende programmabegroting 2020 autoriseert de gemeenteraad de financiële middelen (exploitatie- en investeringsbudgetten) die zijn verbonden aan de programma’s. De raad geeft hiermee inhoud aan zijn kaderstellende rol. Deze autorisatie vindt plaats op programmaniveau, zoals geregeld in de wet Dualisering Gemeentebestuur.

Het college van burgemeester en wethouders is na autorisatie van de gemeenteraad bevoegd uitvoering te geven aan taakvelden van de betreffende programma’s. Voor zover het college binnen de door de raad per programma aangegeven budgetten blijft (en uiteraard met inachtneming van de te bereiken resultaten) hoeft het college géén begrotingswijzigingen aan de raad voor te leggen. Middels de programmarekening legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de programma’s en dus ook over de besteding van de middelen en de bereikte resultaten. Het schuiven van budgetten tussen verschillende programma’s kan slechts plaatsvinden via een – door de raad vastgestelde – begrotingswijziging, als onderdeel van de bestuursrapportages.
Ieder programma bestaat uit een aantal subtaakvelden.

De basis voor de voorliggende programmabegroting 2020 wordt gevormd door de jaarschijf 2020 uit de begroting 2019, inclusief berap 2019 en reeds vastgestelde begrotingswijzigingen.

Overzicht verloop begrotingssaldi 2020-2023

ga terug