Sport, cultuur en recreatie

Sportbeleid en activering

Sportbeleid en activering

Voor de periode 2020 t/m 2023 is eind 2019 een lokaal sportakkoord gesloten, waarin de ambities op het gebied van sport en bewegen voor deze periode zijn vastgelegd. Zowel gemeente als externe stakeholders zijn betrokken bij de totstandkoming hiervan en hebben zich hieraan gecommitteerd. In 2020 wordt gestart met de uitvoering van deze plannen.
Om deze ambities te verwezenlijken wordt onder meer de inzet van de buurtsportcoaches voortgezet en uitgebreid. Zo wordt de inzet van de regioconsulent "Iedereen Kan Sporten" uitgebreid en wordt de dit jaar aflopende pilot van het project HealthyLIFE voortgezet.

In het coalitieakkoord is budget opgenomen voor het plaatsen van sporttoestellen in de openbare ruimte. Het voornemen is om dit te combineren met de plannen rondom speelvoorzieningen. In 2020 zal daarom onderzoek gedaan worden naar de behoefte aan sport- en speelvoorzieningen in de openbare ruimte binnen onze gemeente.